ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม โนนโพธิ์ - ดงกระแสน บ้านนานอ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายนาดี - ดงหมี บ้านนาดีพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม โนนโพธิ์ - ดงกระแสน บ้านนานอ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายนาดี - โคกยาว บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายสามแยก - หนองหัวช้าง บ้านสามแยก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายหนองซน - เมืองใหม่ เชื่อมพื้นที่ บ้านหนองซน หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองซน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดี - โคกยาว บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
ซื้อถังขยะพลาสติกสีดำตัดก้นถัง พร้อมสกรีนชื่อ อบต.หนองซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ห้วยเบือกกลาง) บ้านหนองซน หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ห้วยอีบุ่น) บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บริเวณพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน บ้านหนองซนหมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (หนองนกเขียน) บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (ห้วยหนองซน) บ้านหนองซน หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (หนองกลาง) บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด (หนองบัว) บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2023
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคลประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพนิมิตร ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำแม่นาง ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านนาดี ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 80-8446 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์กู้ชีพทะเบียน บจ 6975 นพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
จ้างซ่อมเเซมรถสูบสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80 - 8675 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันเเละควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดี - โคกยาว บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
จ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงกาส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุทำลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุทำลูกประคบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (เครื่องขยายเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2022
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำเดือน กรกฏาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูน ทราย หิน ฯลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2022
จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2022
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2022
จอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก เดือน ธันวาคม 2564 21/12/2021
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียน โครงการสนับสนุนรถรับ ส่งนักเรียนที่ยากไร้ในเขตตำบลหนองซน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๐๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่