ข้อมูลผู้บริหาร

นายเกษม สมสู่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 080-0078732

นายมงคล ไหลครบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 086-2220645

นานายพนม เชิดสะภู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 093-0584513

นายคำผอง โมธรรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 083-3613602

Share: