สมาชิกสภา

นายวิมล แสนบุตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 061-5600051

นายสิงหา พุทธกัง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 093-3404609

นายสนชัย นันทะวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 1
โทร. 081-0363806

นายประยอม เชียงขวาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 2
โทร.  098-2209610

นางประถม ครุณะวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 3
โทร. 081-0520470

นายไวพจน์ เชียงขวาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 4
โทร. 088-5090440

นายวัชยา โมธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 5
โทร. 087-1623015

นายนิคม ไชยะนุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 6
โทร. 098-2105534

นายวิมล แสนบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 7
โทร. 061-5600051

นายสิงหา พุทธกัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 8
โทร. 093-3404609

นางอรุณรัตน์ มาตรทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 9
โทร.  080-1638913

นายเจตพล จิตรจักร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 10
โทร.  095-1917781

นายคำหลวย บุญเติม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 11
โทร.  084-7104561

นายอมร ขันธ์วงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 12
โทร. 081-0536841

นายเอกชัย โมธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 13
โทร.  095-1917781

นายชวนัส โมธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน หมู่ที่ 14
โทร.093-4737859

Share: