กองสวัสดิการสังคม

นายเกณฑ์พล คาวีวงศ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายโชคชัย สิมมา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายภัทรศักดิ์ โทนหงส์ษา
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

mungmee

Share: