ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

 1. ปก – คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 2. ข้อมูลเบื้องต้น อปท
 3. รายละเอียดคำแถลง
 4. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ
 5. คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 6. ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัต
 7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
 8. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
 9. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
 10. รายงานประมาณการรายรับ
 11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 12. รายงานประมาณการรายจ่าย
 13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 14. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
Share: