หัวหน้าส่วนราชการ

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​ รักษา​ราชการ​แทน
ปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​หนอง​ซน
โทร. 088-3035947

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​หนอง​ซน
โทร. 088-3035947

นางพนอม อังคุนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอธิรดี ทันบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นายเกณฑ์พล คาวีวงศ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรัศมี เรียมแสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสรพงษ์ ศรีวรชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

mungmee

Share: