หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 088-3035947

นางพนอม อังคุนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอธิรดี ทันบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นายเกณฑ์พล คาวีวงศ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรัศมี เรียมแสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสรพงษ์ ศรีวรชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

Share: