กองคลัง

นางพนอม อังคุนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพินใจ บุญเอี่ยม
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน

ว่าที่ ร.ต.ญ.รวิวรรณ  เรืองวรบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายทักษิณ วิเศษอักษร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายกิติศักดิ์​ ปัญญาสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กัญญาลักษณ์ บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปาณิศา ชานุชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายฉัตรไพฑูรย์ ต้นสีนนท์ 
จ้างเหมาบริการ

mungmee

Share: