กองช่าง

นายสรพงษ์ ศรีวรชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิทักษ์ โมธรรม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายพรชัย สุภาพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

นายอุดมศิลป์ สิมมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

นายสุพจน์ โมธรรม
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายชานน คำฮัง
ผู้ช่วย​ช่างเขียน​แบบ

นายทองสี สุดาชม
พนักงานทั่วไป

นางสาวอุไรวรรณ แสนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกฤษณะ แก้วพิลา 
พนักงาน​ผลิตน้ำประปา

นางสุนีย์ แพงสาร
พนักงานจ้างทั่วไป

Share: