ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ ๑ ถนนดอนสะฝาง – คำแม่นาง ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากอำเภอนาทม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 96 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
-ทิศเหนือจด ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
-ทิศใต้จด ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
-ทิศตะวันออกจด ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
-ทิศตะวันตกจด ตำบลนาทม อำเภอนาทม
เนื้อที่  ตำบลหนองชน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 139.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 87,188 ไร่
ภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน มีพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมมีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 69,750 ไร่ ไม่มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน มีลำคลองสายเล็กๆ มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งหมด ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหนองซน มีจำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร และผู้นำหมู่บ้าน ดังตารางต่อไปนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลัง ชาย หญิง รวม ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
1 บ้านหนองซน 271 440 465 905 นายประสิทธิ์  เชียงขวาง
2 บ้านคำแม่นาง 166 294 311 605 นายทรงศรี  เชียงขวาง
3 บ้านนานอ 186 284 287 571 นายสมพงษ์  ก้อนกั้น
4 บ้านสามแยก 186 436 441 877 นายหนูเจียม เชียงขวาง
5 บ้านนาดี 178 256 245 501 นายสำเนียง โมธรรม
6 บ้านนาดีใต้ 209 316 312 628 นายวิชัย  โมธรรม (กำนัน)
7 บ้านชัยมงคล 327 500 493 993 นายวิชิต  แสนบุตร
8 บ้านหนองซน 265 492 416 908 นายผาลี  พุทธกัง
9 บ้านเทพนิมิต 259 344 321 665 นายบุญเหลือ  ชารัมย์
10 บ้านแสนสำราญ 226 362 382 744 นายสำรอง  อันฤทธิ์
11 บ้านโนนสวาท 114 161 183 344 นายพิเชษฐ์ คำวัง
12 บ้านโนนสะอาด 179 317 314 631 นายบุญสรร  แสนลา
13 บ้านนาดี 150 276 251 527 นายกฤษดา  โมธรรม
14 บ้านนาดีพัฒนา 141 247 238 485 นายมนัส  โมธรรม

สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ  ประชากรของตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เช่น  การทำสวนยางพารา  ทำสวน  ผลไม้   เลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก  นอกจากนี้บางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และรับราชการ  

          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                    สถานีบริการน้ำมัน                                  6        แห่ง

                   โรงสี (ขนาดเล็ก)                                   22       แห่ง

                   ตลาดชุมชน                                            6        แห่ง

                   ตลาดรับซื้อยางพารา                            15        แห่ง

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 4        แห่ง   

                  โรงเรียนประถมศึกษา                              6        แห่ง

                  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)       6        แห่ง   

                  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 1        แห่ง   

                   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน            14        แห่ง

          สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                    วัด                                                           16         แห่ง 

                   สำนักสงฆ์                                                8         แห่ง 

   สาธารณสุข

                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล           2        แห่ง

                  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                             2        แห่ง

                  สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)                 2        แห่ง

               อัตราการมีและใช้ส้วมซึม                   ทุกครัวเรือน  (100 %)

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   จุดตรวจประจำตำบล                      2        แห่ง

 บริการพื้นฐาน

     การคมนาคม

        ทางบก  ถนนสายหลัก  คือ  ถนนทางหลวงชนบท  3004  คำแม่นาง – ดอนสะฝาง

         การไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง  14  หมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน

  ประปา มีระบบน้ำประปาครบทั้ง 14 หมู่บ้าน

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

          การรวมกลุ่มของประชาชน

          กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำปุ๋ยหมัก กลุ่มทำไม้กวาด กลุ่มสหกรณ์สวนยางพารา

          ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

          พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมากกว่าการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม แต่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ขาดแหล่งน้ำ ในการทำการเกษตร ต้องรอน้ำช่วงฤดูฝนอย่างเดียว

          ด้านศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น

  1. มีศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล และประเพณีของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยมีการจัดงานในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี ณ อบต.หนองชน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้
  2. หนองไชยวาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดี กำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างเรือพายตามแบบธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักอย่างแพร่หลาย
Share: