กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัศมี เรียมแสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมาริสา โทสวนจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเทียมรุ้ง ทองมูล
จ้างเหมาบริการ

นางสาวพัชริดา ชูน้ำคำ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นางสาวกรนิกา พุทธ​กัง
จ้างเหมาบริการ

นางสาวปาณิชดา ทมถา
พนักงานจ้างทั่วไป

Share: