กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัศมี เรียมแสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมาริสา โทสวนจิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเทียมรุ้ง ทองมูล
จ้างเหมาบริการ

ว่าง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นางสาวกรนิกา พุทธ​กัง
จ้างเหมาบริการ

นางสาวปาณิชดา ทมถา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวมาลัย พาจะโปะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ที่กองการศึกษา

Share: