สำนักปลัด

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร.088-3035947

นางสาวธีร์จุฑา  อุสาราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอธิรดี  ทันบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวรัชนีกร ศรีสุราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาว​กาญจนา​ สงเคราะห์​
นิติกร​ปฏิบัติการ

นางฐิรญา  แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

          เจ้าพนักงานธุรการ

นายพนม  เทพสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิทยา ศรีนาทม
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายราชัย ดาษดา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเกวลี  วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุรีรัตน์  บุญเอี่ยม
พนักงานทั่วไป

นายชวลิต  วะชุม
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ

นายสมพร กิวิลา
พนักงานทั่วไป

นางสาวอัญญธิดา สามพันธ์
ผู้ช่วย​เจ้าพนักงาน​ประชาสัมพันธ์​ 

นายชาญณรงค์ ใจสมบัติ 
พนักงานดูดสิ่งปฏิกูล

นายสมาน โมธรรม
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายวันชัย แพงสาร
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายสมศักดิ์ ศรีฤทธิ์
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายปราโมทย์ บุตรสอน
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายแสวง คาภัยวงศ์
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายมนู หาคำ
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายอภิรักษ์ โมธรรม
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายเดชา นันทะวงศ์
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

Share: