สำนักปลัด

ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร. 

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน
โทร.088-3035947

นางสาวธีร์จุฑา  อุสาราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอธิรดี  ทันบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาว​กาญจนา​ สงเคราะห์​
นิติกร​ปฏิบัติการ

นางฐิรญา  แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

นายปรัชญา  ป้องทอง
เจ้าพนักงานธุรการอ

นายพนม  เทพสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวเกวลี  วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุรีรัตน์  บุญเอี่ยม
พนักงานทั่วไป

นายชวลิต  วะชุม
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ

นายสมาน โมธรรม
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายวันชัย แพงสาร
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายสมศักดิ์ ศรีฤทธิ์
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายปราโมทย์ บุตรสอน
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายแสวง คาภัยวงศ์
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายมนู หาคำ
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายอภิรักษ์ โมธรรม
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

Share: