สำนักปลัด

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​ รักษา​ราชการ​แทน
ปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​หนอง​ซน
โทร. 088-3035947

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์
รองปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​หนอง​ซน
โทร. 088-3035947

นางสาวธีร์จุฑา  อุสาราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอธิรดี  ทันบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวรัชนีกร ศรีสุราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาว​กาญจนา​ สงเคราะห์​
นิติกร​ปฏิบัติการ

นางฐิรญา  แสนบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

          เจ้าพนักงานธุรการ

นายพนม  เทพสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิทยา ศรีนาทม
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายราชัย ดาษดา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเกวลี  วงศ์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกรนิกา พุทธ​กัง
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายชวลิต  วะชุม
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ

นางสาวอัญญธิดา สามพันธ์
ผู้ช่วย​เจ้าพนักงาน​ประชาสัมพันธ์​ 

นายชาญณรงค์ ใจสมบัติ 
พนักงานดูดสิ่งปฏิกูล

นายสมาน โมธรรม
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายวันชัย แพงสาร
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายสมศักดิ์ ศรีฤทธิ์
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายปราโมทย์ บุตรสอน
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายอภิรักษ์ โมธรรม
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายมนู หาคำ
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

นายเดชา นันทะวงศ์
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน

mungmee

Share: