Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติใช้เลขรหัสหนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนตามแนวกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

คู่มือการบริหารความเสี่ยง

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

Continue Reading...