Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

นายเกณฑ์พล คาวีวงศ์ผู้อำน…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัศมี เรียมแสนผู้อำ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์รอ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง

นายสรพงษ์ ศรีวรชัยผู้อำนว…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

นางพนอม อังคุนันท์ผู้อำนว…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด

นายจีระศักดิ์ ศิริสานต์รอ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สมาชิกสภา

นายวิมล แสนบุตรประธานสภาอ…

Continue Reading...