วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม นายสฤษดิ์ โมธรรม สมาชิกสภา อบจ.นครพนม นายอำเภอนาทม นายเกษม สมสู่ นายก อบต.หนองซน คณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน พร้อมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองซนทั้ง 14 หมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 วัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน, ชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 2.เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างเยาวชน ในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน 3.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Admin Nongson

Share: