วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ดำเนินการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Share: