วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเกษม สมสู่ นายก อบต.หนองซน นายวิมล แสนบุตร ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุในตำบลหนองซนพร้อมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองซน ร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลหนองซน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว 4.เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

Share: