คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนที่ ๒๘๐/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน

เอกสาร 63
20

Admin Nongson

Share: