วันที่​ 26 มิถุนายน​ 2567 เวลา 13.30 น. อบต.หนอง​ซนได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน​เรื่องกลิ่นเหม็น​รบกวนจากยางพารา และการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะของสถานประกอบกิจการ​นุจรินการค้า ณ ห้องประชุม​สภา อบต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

Admin Nongson

Share: