วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายมงคลไหลครบุรี รองนายก อบต.หนองซน นายคำผอง โมธรรม รองนายก อบต.หนองซน น.ส.จุฑารัตน์ วงษา (หัวหน้าสำนักปลัด) น.ส.กาญจนา สงเคราะห์ (นิติกร) และนายวีระธรรม โด่งดัง (นักจัดการงานทั่วไป) ลงพื้นที่ติดตามตรวจปัญหาตลาดยางปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำชุมชน บ้านคำแม่นาง ม.2

Admin Nongson

Share: