Posted in ITA ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2567

Continue Reading...
Posted in ITA ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2567

Continue Reading...
Posted in ITA ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566

Continue Reading...
Posted in ITA ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

Continue Reading...
Posted in ITA ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

Continue Reading...
Posted in ITA ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของ และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของ และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ. 2565)

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาดีเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านคำแม่นาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...