วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น นายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน และนายมงคล ไหลครบุรี นายคำพอง โมธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน พร้อม นายสรพงษ์ ศรีวรชัย ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวธีร์จุฑา อุสาราช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังแผนประชาคม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ห้วยทรายบ้าน ที่บ้านนาดี หมู่6

Admin Nongson

Share: